روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشکده های علوم انسانی ، کشاورزی و فنی مهندسی شهرک دانشگاهی:

شنبه 14/6/1388 :  کلیه رشته های دانشکده انسانی و کشاورزی  ورودی 84 و ماقبل از ساعت 9 الی 13

                             کلیه رشته های فنی ورودی 84 و ماقبل از ساعت 14 الی 19

                            کلیه رشته های روز 14/6/1388 از ساعت 19 تا 8 صبح روز بعد

یکشنبه 15/6/1388:کلیه رشته های فنی ورودی 85 از ساعت 9 الی 13

                            کلیه رشته های دانشکده انسانی و کشاورزی ورودی 85 از ساعت 14 الی 19

                            کلیه رشته های روز 15/6/1388 از ساعت 19 تا 8 صبح روز بعد

سه شنبه17/6/1388 : کلیه رشته های دانشکده علوم انسانی ورودی 86 از ساعت 9 الی 13

                             کلیه رشته های فنی ورودی 86 از ساعت 14 الی 19

                             کلیه رشته های روز 17/6/1388 از ساعت 19 تا 8 صبح روز بعد

یکشنبه 22/6/1388 :کلیه رشته های دانشکده کشاورزی ورودی 86 و 87 از ساعت 9 الی 13

                             کلیه رشته های دانشکده علوم انسانی ورودی 87 از ساعت 14 الی 19

                             کلیه رشته های روز 22/6/1388 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

چهارشنبه 25/6/1388:کلیه رشته های فنی  ورودی 87 از ساعت(  9 الی 13 )و( 19 الی 8 صبح روز بعد)

دانشکده فنی و مهندسی  سایت فلسطین:

شنبه14/6/1388:        کلیه رشته های ورودی 84 و ماقبل از ساعت 9 الی 13

                                رشته پرستاری ورودی 85 و ماقبل  از ساعت 9 الی 13

                               کلیه رشته های کاردانی پیوسته و ناپیوسته ورودی 85 از ساعت 14 الی 19

                               کلیه رشته های روز 14/6/1388 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

دوشنبه 16/4/1388: کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق و ارشد کلیه رشته ها ورودی 85 از ساعت 9 الی 13

                               کارشناسی متالوژی سرامیک فیزیک شیمی و کارشناسی ناپیوسته -ریاضی ورودی 85از ساعت14 الی 19

                                رشته پرستاری ورودی 86و87 از ساعت 9 الی 13

                                کلیه رشته های روز 16/6/1388 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

چهارشنبه 18/6/1388:کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر ورودی 85 از ساعت 9 الی 13

                                کلیه کاردانی های پیوسته و ناپیوسته ورودی 86 از ساعت 14 الی 19

                                کلیه رشته های روز 18/6/1388 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

پنجشنبه 19/6/1388: کارشناسی پیوسته برق فیزیک کارشناسی ناپیوسته ریاضی و ارشد کلیه رشته ها ورودی 86 از ساعت9 الی 13

                                 کارشناسی ناپیوسته برق و کارشناسی شیمی ورودی 86 از ساعت 14 الی 19

                                 کلیه رشته های روز 19/6/1388 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

شنبه 21/6/1388:        کارشناسی پیوسته و ناپیوسته متالورژی سرامیک کارشناسی ناپیوسته ریاضی ورودی 86 از ساعت 9 الی 13

                                 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر ورودی 86 از ساعت 14 الی 19

                                 کلیه رشته های روز 21/6/1388 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

دوشنبه 23/6/1388:   کاردانی های پیوسته و ارشد کلیه رشته ها ورودی 87 از ساعت 9 الی 13

                                 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق ورودی 87 از ساعت 14 الی 19

                                  کلیه رشته های روز 23/6/1388 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

سه شنبه 24/6/1388:  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته متالورژی ورودی 87 از ساعت 9 الی 13

                                کارشناسی سرامیک صنایع شیمی فیزیک ورودی 87 از ساعت 14 الی 19

                                 کلیه رشته های روز 24/6/1388 از ساعت 19 الی 8 صبح روز بعد

                              کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر ورودی 87 از ساعت 14 الی 8 صبح روز بعد

 

 

| شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸ | ۳:۳۳ ‎ب.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com