روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

جایگاه و وظایف روابط عمومی در کشور ما

با توجه به وضعیت موجود زیرساخت های فناوری اطلاعات در ایران وکیفیت کارکرد روابط عمومی ها از نظر فعالیتهای الکترونیک و اینترنتی، می توان گفت در میان همه اشکال روابط عمومی مدرن، ما فعلا در حد فاصل روابط عمومی الکترونیک و روابط عمومی دیجیتال قرار داریم.با توجه به اینک از پیدایش روابط عمومی در ایران بیش از نیم قرن میگذرد هنوز روابط عمومی با مسایل مختلفی مواجه است . متاسفانه بررسی تاریخی این دانش در ایران نشان می دهد که به رغم وجود اندیشه ها و ایده های نو برای توسعه آن ، هیچ گونه اقدام عملی بنیادی در این زمینه صورت نگرفته است به همین دلیل است که امروزه روابط عمومی ها بیشتر وقت خود را صرف برطرف ساختن مشکلات خود می کنند . ورود به این مشکلات ، توان و شرایط ایفای وظایف و رسالت راستین را از روابط عمومی گرفته است . در جامعه ایران نگرش به روابط عمومی صرفاً تبلیغاتی است که این امر تحریف افکار و دورشدن روابط عمومی از رسالت اصلی خود شده است . در حال حاضر این نهاد مؤثر در ایران با نوعی مظلومیت رسانه ای و فرهنگی مواجه است . امروزه به نظر می رسد که معیارهای قالب در جامعه ما بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط عمومی هاست به طوری که این امر باعث شده که در بسیاری از سازمان ها بخش روابط عمومی مبدل به بخش تبلیغات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دو سویه بپردازد .صاحب نظران معتقدند اگر نقش روابط عمومی در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، در بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت های جامعه، باز آفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی بدانیم روابط عمومی باید بتواند از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاههای اجرایی باشد.

انواع روابط عمومی درسازما نها

روابط عمومی های موجود سازمان ها را از نظر کیفیت کار یعنی یاری به مدیریت سازمان در تحقق اهداف سازمانی ، به 3 دسته زیر تقسیم بندی
می کنند : 1) روابط عمومی توجیه گر     2) روابط عمومی تبیین گر    3) روابط عمومی تحلیل گر

٭ روابط عمومی توجیه گر یک روابط عمومی سازمان محور و مدیر محوراست که به طور مستمر درتوجیه دیدگاههای مدیران سازمان و منافع سازمان خود می کوشد و با تحریف ، پنهان کاری، دروغ و گمراهی و بستن راههای نشر اطلاعات واقعی و عینی سازمان به خارج با حجم زیادی از اطلاع رسانی و تبلیغات فریب دهنده سعی در بَزَک کردن و مشاطه کردن اهداف برنامه ها و فعالیتهای سازمان می نمایند.

٭ روابط عمومی تبیین گر در خوشبینانه ترین شکل خود یک روابط عمومی توصیف کننده و روایتگر است که به دنبال رویدادها و وقایع حرکت می کند و تنها به شرح و بیان و گزارش آنها می پردازد. این نوع روابط عمومی فاقد برنامه استراتژیک و برنامه های اجرایی است و به صورت منفعل، بدون ابتکار و خلاقیت با روزمرگی انجام تکلیف می کند.

٭ روابط عمومی تحلیل گر یک روابط عمومی با برنامه است که پیشاپیش امور، رویدادها و روندها حرکت می کند و به سطح مشاور مدیریت ارتقاء
می یابد و در تعیین سیاست ها و خط مشی های سازمان مشارکت می نماید. این روابط عمومی تقویت درک متقابل با مخاطبان را هدف خود قرار داده و با اعتماد به نفس و استدلال، منطق قوی ضمن صیانت از منافع سازمان، از منافع مردم، دولت و سازمان های دیگر هم پاسداری می کند.

روابط عمومی تحلیل گر خواست ها، نیازها و گرایشهای مخاطبان سازمان را تشخیص داده و به مدیران سازمان انتقال می دهد و با ارائه مشاوره های تخصصی به سیاستگذاران سازمان سهم قابل ملاحظه ای درتدوین سیاستها وبرنامه های اجرایی سازمان ایفاء می نماید.

مهمترین اصول یک روابط عمومی پیشرو و آرمانی

اصول مهم روابط عمومی را می توان سعی در رسیدن به تفاهم با مخاطب ، تأکید بر اطلاع یابی در کنار اطلاع رسانی ، مخاطب گرایی ، عمل به اصول اخلاقی ، انتخاب الگوی ارتباطی دوسویه ، تأثیرپذیری از افکار عمومی در کنار تأثیرگذاری بر آن ، تأکید بر رسیدن به تفاهم از طریق گفتگو ، وجود موازنه بین منبع و مخاطب در فرایند ارتباط و مشارکت گرایی ذکر کرد .

ویژگی مدیریت استراتژیک روابط عمومی پویا

1) انسان محور هر حرکت و تحول  2) ارتباطات گسترده و همه جانبه  3) شکل گیری سازمان های مجازی  4) توجه ویژه به منابع انسانی در سازمان ها و استفاده بهینه از آن  5) ضرورت افزایش دانش کارکنان  6) توجه به اقتصادهای فرا ملی و حرکت به سوی خصوصی سازی و جهانی شدن  7) ساختارهای سازمانی تازه  8) افزایش گستره همگانی  9) جهان کوچک با رسانه های جمعی انبوه

پیشنهاد های لازم برای توانمندی روابط عمومی ها

1) توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت و جریان سازی سالم 2) ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان3) دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت های غیرمسئولانه واحدها و افراد.  4) حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها 5) خروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضع فعال  6) تغییر فرهنگ سازمانی غلط، به این نکته باید توجه کرد، کارگزار روابط عمومی موقعی در جهت تغییر فرهنگ سازمانی می تواند حرکت کند که با مقوله فرهنگ آشنایی داشته و دیگر این که با علم رفتار سازمانی مأنوس باشد. 7) ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان. 8) کمک در جذب استعدادهای درخشان کارکنان یا به عبارتی ایجاد بستری مناسب در جهت بالندگی اندیشه کارکنان. 9) تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی.   10) معرفی الگوهای آموزشی مناسب درون سازمانی و برون سازمانی.  11) سازماندهی خبری سازمان 12) تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی شفاف و روشن. 13) تغییر نگرش مسئولان نسبت به نقش روابط عمومی و جایگاه و اهمیت آن.  14) جهت گیری و جهت دهی سازمان 15) همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.  16) تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی.  17) تنظیم برنامه مدون و سالیانه برای عمل به شعائر و برگزاری مراسم مذهبی و غیره...  18)- انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان.  19)برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی.  20) تهیه مقاله های علمی در حوزه فعالیت های سازمان و نشر آن در رسانه های گروهی.  21) معرفی مطلوب مقالات و تحقیقات کارکنان در سطح سازمان.  22) انعکاس تجربه های موفق کارکنان سازمان. 23) چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فراورده های سازمانی.  24) تهیه فیلم برای معرفی سازمان. ۲۵) ایجاد برنامه نظامند همدردی با خانواده های سازمان  ۲۶) تهیه و تنظیم منشور اخلاقی روابط عمومی سازمان 27) وجود مراکز آموزشی با محیط عملی و کاربردی روابط عمومی  28) ارایه آموزش کوتاه مدت به طور مستمر برای کارکنان روابط عمومی ها صورت گیرد  29) نهادهای حرفه ای و تخصصی اثر گذار بر حوزه روابط عمومی ایجاد شود  30) مدیریت سازمان ها از روابط عمومی حمایت کند  31) نشریات تخصصی متعددی در حوزه روابط عمومی منتشر شود 32) کارهای زاید و موازی از وظایف روابط عمومی حذف شود    33) وظایف روابط عمومی تخصصی شود .

جمع آوری : احمد پیمانی مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

| یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩ | ۸:٥۸ ‎ق.ظ | روابط عمومی نظرات () |

Design By : shotSkin.com